AGC Property Central

Home>Stamp Duty Calculator

Stamp Duty Calculator

  

    本计算器可综合所购澳洲房产价格、贷款金额、房产所在地区、物业用途、购房次数等因素计算印花税税、贷款印花税、房产抵押登记费和所有权转让费。
    如果您只需要计算物业印花税的话,贷款金额可以随意填写。
 

 
印花税计算器
 房产价值:
$
 贷款金额:
$
 所在地区:
 物业用途:
 首次置业:
 物业印花税:
$
 贷款印花税:
$
 抵押登记费:
$
 所有权转让费:
$
 合  计:
$